דיני קניין - התנגשות זכויות

מזהה: 3471

בהנחה שההסכם בין הצדדים, לא נרשם בשום מרשם, אזי, נחזור להוראות סעיף 4(3) לחוק המשכון[1], ונסיק כי אין נפקות למשכון לטובת סוכנות הרכבים, מול יתר הזכויות של נושיו של ג'ואי המצוי בהליך פשיטת רגל.

היה וההסכם בין הצדדים נרשם ברשם המשכונות, הרי או אז קובעות הוראות סעיף 4(3) לחוק המשכון[2], כי משכון זה כוחו יפה והוא יגבר על זכויות יתר נושיו של ג'ואי.

סברי להניח לדעתי כי סוכנות הרכבים אכן רשמה את הסכם המשכון בינה לבין ג'ואי ברשם המשכונות, שכן זו דרכם הרגילה בעסקים מעין אלה, של סוכנויות רכבים, או אז תחול הוראת סעיף 4(3) הנ"ל[3], ובהיות הסוכנות "נושה מובטח"[4] הרי שזכויותיה יגברו על זכויות יתר נושי החייב/ג'ואי. במצב דברים זה, סוכנות הרכבים, תוכל לפנות לנאמן על נכסי החייב בהליך פשיטת הרגל, לדרוש תשלום הסך של 165,000 ₪ ממימוש הג'יפ, או מחיר מימושו של הג'יפ בפועל, שכן רק עליו נרשם משכון, ולא על יתר נכסי ג'ואי[5], ובכך סוכנות הרכבים תבטיח לעצמה החזר ולו חלקי ממחיר הרכב כפי שסוכם שנה קודם לכן בין הצדדים.

 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.