החזקה פיסית יכולה להיות משני סוגים

מזהה: 3328

אליבא דשופט אהרון ברק בפסק דין הוכשטט, החזקה פיסית יכולה להיות משני סוגים: (1) יכולת להגיע על פי מהלך העניינים הטבעי והרגיל לעשייה פיזית בחפץ. (2) יכולת לקבוע את גורלו הפיזי של החפץ, להורות היכן יימצא. על פי נתוני השאלה, נראה שהתנאי להתקיימות החזקה פיסית בחפץ לעניין הרישא של הסעיף לא מתקיים. אין באמת לנאשם שליטה באקדח ולראיה האקדח נמצא ואף בוצע בו שימוש נגדו. כעת שומה עלינו לבחון האם מדובר בהחזקה קונסטרוקטיבית. הסיפא של סעיף 34כד מתייחס למצב בו אדם ייחשב כמחזיק בחפץ אף אם הוא אינו בעל השליטה בחפץ. הווה אומר,  תנאי להפעלתה של הגדרה זו, כי לפחות אחד מבני החבורה יהא מחזיק בחפץ בהחזקה אמתית. כל אימת שמתמלא תנאי דנן, עשויים שאר בני החבורה אשר אינם מקיימים בעצמם תנאי זה להיחשב כמחזיקים, ורק אם ההחזקה האמיתית היא בידיעתם ובהסכמתם. כאשר אבן הראשה של התנאי, שההחזקה המיוחסת עומדת הדרישה של ידיעה והסכמה. אליבא ברק הסכמה במקרה עסקינן  עניינה הידברות מוקדמת או עסק משותף או כיוצא בזה בין החבורה, אשר במהלכה נעשית החזקתו הממשית של האחד, להחזקתו הקונסטרוקטיבית של האחר.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.