ניתוח יחסי רווחיות

מזהה: 6606

שיעורי הרווח הנקי ושיעורי הרווח התפעולי של החברה הפגינו תנודתיות במשך השנים 2017 – 2019, מעיון בדוח רוו והפסד של החברה לאותן שנים עולה כי לחברה היו הכנסות בסך כ- 107 מיליוני ₪ משערוך נכסי נדל"ן להשקעה בשנת 2017 לעומת סך 25 מיליון ₪ בשנת 2018 וסך 79 מיליון ₪ בשנת 2019. התנודתיות בסעיף זה גרמה לתנודתיות בשיעורי הרווח הנקי של החברה ובשיעורי הרווח התפעולי שלה החברה באותן שנים.

שיעור התשואה על ההון העצמי ושיעור התשואה על הנכסים בשנת 2019 עלה בהשוואה לשנת 2018 אולם עדיין נמוך יותר משנת 2017 והסיבה לכך היא הכנסות משערוך שהחברה רשמה בשנת 2017 שהיו גבוהות במיוחד וזאת בהשוואה לשנים 2018 – 2019.

שיעור הדיבידנד מהרווחים הינו חיובי אם כי בשנת 2019 חלה ירידה בו בהשוואה לשנת 2018 , הסיבה לכך היא שבשנת 2018 ושנת 2019 החברה חילקה סכום דיבידנד זהה  וזאת למרות שרווחיות החברה ירדה בשנת 2018. ההיגיון שעומד מאחורי ממצא זה היא שהרווח התזרימי של החברה אינו מושפע מהכנסות משערוך נדל"ן שכן הכנסות משערוך אינן הכנסות סכרוך בהן זרימה של מזומנים לחברה.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.