פניית מתבגרים לעזרה

מזהה: 2776

ממצאי המחקר ניתן ללמוד שמתבגרים מעדיפים לפנות לקבלת עזרה ממקורות סיוע שאינם פורמליים המתבססים על קרבה, אמינות ורצון לעזור יותר ממקורות פורמליים המתבססים על רמת מומחיות של נותן העזרה. ולכן, חשוב לחשוף אותם למקור סיוע זה. בנוסף, קיים קשר בין חשיפה עצמית לנכונות לפנייה לעזרה.

מחקר המשך יתמקד בסוגיות הבאות כדלקמן:

עריכת מחקר יישומי הבודק האם קיים קשר בין מאפייני מודל "איום על הערך העצמי" על מידת הצלחת הסיוע שניתנה למתבגר. כלומר, האם המאפיינים שהוזכרו במחקר משפיעים על מידת ההצלחה בסיוע שניתן על ידי גורמים פורמליים ובלתי פורמליים.
ניתן להרחיב את מחקר ההמשך גם בשאלה האם תוצאות המחקר שנעשה על מתבגרים  לגבי נכונותם לקבלת עזרה, יהיו זהות לגבי קבוצות גיל מבוגרות או צעירות יותר.
 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.