שוק החלב באנגליה - חלופות

מזהה: 2384

במסגרת זו נבחנו 5 חלופות לעיצוב המדיניות, וזאת בהתבסס על חלוקת שרשרת הייצור לשלושה מקטעים – חקלאי, יצרן וחנות מכירה. במסגרת זו הפער בין סך העלות של כל אחד מהמקטעים והמחיר הסופי משקף את הרווח. מתוך הבנה שירידת מחירים במקטע החקלאי מגיע לצרכן בפיגור ובעוצמה נמוכה יותר הוחלט לקבוע מדיניות מרסנת.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.